ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP - ΕΣΠΑ 2021

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με επιδότηση 100%

“Δράση e-λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος„

πρόγραμμα ΕΣΠΑ e-λιανικό

Στις 12/02/2021, ανακοινώθηκε επίσημα το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ «e-λιανικό», με στόχο την επιχορήγηση μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού (Covid-19).

Σε κάθε επιχείρηση θα αποδίδεται συνολική επιχορήγηση έως του ποσού των 5.000 € για την κατασκευή e-shop και απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής. Στην περίπτωση που η επιχείρηση διέθετε ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα πριν τις 18/3/2020, μπορεί να το αναβαθμίσει με δικαιούμενη επιχορήγηση έως του ποσού των 1.500 €.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται η Δευτέρα 22/02/2021 και ώρα 13:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 24/03/2021 ώρα 15:00. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης, δηλαδή το ηλεκτρονικό κατάστημα θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του ανωτέρω διαστήματος εφόσον εγκριθεί η επιδότηση για την επιχείρηση.

Οι επιχειρήσεις διακρίνονται σε:

  • Υφιστάμενες, εφόσον έχουν συσταθεί έως και την 30/09/2019
  • Νεοσύστατες, εφόσον έχουν συσταθεί από 1/10/2019 μέχρι την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

  • Να έχουν το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47) είτε ως κύρια δραστηριότητα, είτε ως δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα.
  • Να διατηρούν φυσικό κατάστημα λιανικής πώλησης ειδών, σε διακριτό της οικίας τους χώρο, δηλαδή εμπορικό χώρο που υποδέχεται και εξυπηρετεί πελάτες.
  • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία της επιχείρησης για τουλάχιστον μία ημέρα στο διάστημα από την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
  • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20%  στον  κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του  έτους 2020 σε  σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019. Για τις νεοσύστατες η μείωση θα θεωρηθεί 100% στον κύκλο εργασιών τους.
  • Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει λάβει στο παρελθόν η επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop θα πρέπει να λειτουργεί σε 2 γλώσσες, καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών – mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελειοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).

Επιπλέον, πρέπει να τηρηθούν όλες οι απαιτήσεις, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο των προσφερόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και το ηλεκτρονικό περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών του επενδυτικού σχεδίου με την πλήρη συμμόρφωση με τις ελέγξιμες Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού έκδοση 2.0 σε επίπεδο προσβασιμότητας τουλάχιστον «ΑΑ» (WCAG 2.0, level ΑΑ).

Για το λογισμικό το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού του έργου είναι 100% ενώ για τον εξοπλισμό πληροφορικής το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό είναι 30%.

Η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι συγκριτική βάσει του αντικειμενικού κριτηρίου της μείωσης του κύκλου εργασιών του 4ου τριμήνου του έτους 2020 σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του έτους 2019 και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει ανά Κατηγορία Περιφέρειας.

Οι επιχείρησεις που θα επιδοτηθούν από το πρόγραμμα οφείλουν να διατηρήσουν το ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop για 3 έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης στη Δράση, καθώς και τη διατήρηση του φυσικού καταστήματος για το ίδιο χρονικό διάστημα.