ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ E-SHOP - ΕΣΠΑ 2022

Δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος με επιδότηση 90%

“Πρόγραμμα Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ - Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων„

πρόγραμμα ΕΣΠΑ Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ

Στις 10/06/2022, ανακοινώθηκε επίσημα το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ», με στόχο την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Μέσω του προγράμματος, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, το πρόγραμμα θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Δικαιούχοι του Προγράμματος

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης Χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Στην ενότητα 2.1 της Πρόσκλησης, παρουσιάζεται αναλυτικά το σύνολο των προϋποθέσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτές προς επιδότηση οι κάτωθι κατηγορίες ψηφιακών προϊόντων/υπηρεσιών μεταξύ άλλων:

 1. Πλατφόρμες Ηλεκτρονικού Εμπορίου (πώληση προϊόντων ή αυτοματοποιημένη διάθεση υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας)
 2. Cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty
 3. Cloud εργαλεία/ connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και επαυξάνουν την λειτουργικότητά του (recommendations, reviews, remarketing, chat κλπ.)
 4. Εργαλεία / connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών
 5. Εργαλεία/ connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών και παράδοσης προϊόντων (3PL, couriers κλπ.)

Αιτήσεις Χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022 έως και την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 μέσω της ιστοσελίδας https://digitalsme.gov.gr/programma-i-psifiaka-ergaleia-mme/.

Η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers) από 900 € έως 18.000 € (ένταση ενίσχυσης 90%), βάσει του προσωπικού της επιχείρησης (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας – ΕΜΕ)  και ειδικότερα ανά κατηγορία επιχειρήσεων.

Για παράδειγμα:

 1. Για επιχείρηση με 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 5 ΕΜΕ η ονομαστική αξία voucher είναι 900 € με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 1000 €.
 2. Για επιχείρηση με 5 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ η ονομαστική αξία voucher είναι 1800 € με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 2000 €.
 3. Για επιχείρηση με 10 ΕΜΕ < μ ≤18 ΕΜΕ η ονομαστική αξία voucher είναι 3.600 € με μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη 4000 €.
  κ.ο.κ

Η διαδικασία αγοράς επιδοτούμενων λύσεων συνοπτικά ακολουθεί τα εξής βήματα:

 1. Λήψη επιταγής (voucher)
 2. Επιλογή προϊόντων/υπηρεσιών και προμηθευτή
 3. Παραγγελία προϊόντων/υπηρεσιών – Δέσμευση voucher
 4. Εξόφληση προϊόντων/υπηρεσιών – Εξαργύρωση voucher

Η εταιρεία μας είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο προμηθευτών το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ.